28 Jul

લીબાભાઈ નાનજીભાઈ

28/07/2024    
2:00 pm - 9:00 pm
NAME :-  લીબાભાઈ નાનજીભાઈ ADDRESS :-   એ.146  માતૃશક્તિ સોસાયટી FUNCTION  :- લાડવા (અર્ધી વાડી) WADI-MEMBER :- સભ્ય છે TIME:- (28-07-2024) 2PM  to  (28-07-2024) 09PM
13 Aug

રમેશભાઈ લાલજીભાઈ

13/08/2024    
2:00 pm - 9:00 pm
NAME :- રમેશભાઈ લાલજીભાઈ ADDRESS :-   બી્-2/95  માતૃશક્તિ સોસાયટી FUNCTION  :- સીમંત (આખી વાડી) WADI-MEMBER :- સભ્ય છે TIME:- (13-08-2024) 2PM  to  (13-08-2024) 09PM
18 Aug

ઘનશ્યામભાઈ પરસોતમભાઈ

18/08/2024    
6:00 am - 2:00 pm
NAME :- ઘનશ્યામભાઈ પરસોતમભાઈ ADDRESS :-  65 - મંગલદીપ સોસાયટી FUNCTION  :- સીમંત (અર્ધી) WADI-MEMBER :- સભ્ય નથી. TIME:- (18-08-2024) 06AM to  (18-08-2024) 02PM
18 Aug

જીગ્નેશભાઈ કાળુભાઈ

18/08/2024    
2:00 pm - 9:00 pm
NAME :- જીગ્નેશભાઈ કાળુભાઈ ADDRESS :- ડી72 - ગંગેશ્વર સોસાયટી FUNCTION  :- સીમંત ( આખી વાડી ) WADI-MEMBER :-  સભ્ય નથી. TIME:- (18-08-2024) 02PM to  [...]
22 Aug

સવજીભાઈ કેશવભાઈ

22/08/2024    
6:00 am - 2:00 pm
NAME :- સવજીભાઈ કેશવભાઈ ADDRESS :-   એ.1-2  માતૃશક્તિ સોસાયટી FUNCTION  :- સીમંત (આખી વાડી) WADI-MEMBER :- સભ્ય છે TIME:- (22-08-2024) 06AM to  (22-08-2024) 02PM
09 Sep

રમેશભાઈ નાન્નુભાઈ

09/09/2024    
6:00 am - 2:00 pm
NAME :- રમેશભાઈ નાન્નુભાઈ ADDRESS :- બી. 2.74  માતૃશક્તિ સોસાયટી FUNCTION  :- પાચમના પાર઼ણા. WADI-MEMBER :- સભ્ય છે TIME:- (09-09-2024) 06AM to  (09-09-2024) 02PM
21 Sep

ભાવેશભાઈ નાગજીભાઈ

21/09/2024    
6:00 am - 2:00 pm
NAME :-  ભાવેશભાઈ નાગજીભાઈ ADDRESS :-   એ. 88.89  માતૃશક્તિ સોસાયટી FUNCTION  :- શ્રાદ અરધીવાડી WADI-MEMBER :- સભ્ય છે TIME:- (21-09-2024) 06AM to  (21-09-2024) 02PM